budovaŽilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Centra sociálnych služieb Žarec.

 

 

Názov pozície: riaditeľ Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13,
022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/16/2020

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Žarec, M .R. Štefánika 2533/13,
022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť sociálnych služieb

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13,
022 01 Čadca

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.12. 2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 300 € brutto/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity:
• stabilná verejná inštitúcia
Popis činnosti pracovného miesta:
• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností organizácie,
• zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť sociálnych služieb výhodou

Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax
3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.
Ďalšie požiadavky:
• odbornosť - znalosť legislatívy zo sociálnej oblasti (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,... )

Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na skvalitňovanie sociálnych služieb v zariadení s dôrazom na podporu a rozvoj komunitných služieb na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 22. 09. 2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 13. 10. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou alebo osobne na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – CSS Žarec “, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Skopalovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t. č. 041/5032 440, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.