ZSK logo podpis ver2ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca č. 1/2019

Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 1. Predmetom priameho nájmu je:
- nebytový priestor o výmere 14,7 m2, súpisné číslo 2533/13, katastrálne územie Čadca, okres Čadca, zapísaného na liste vlastníctva č. 4608 vlastníka Žilinský samosprávny kraj v správe Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca na jej prízemí.

Podmienky priameho nájmu:
2. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu – nájomné je určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu a dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, či hnuteľné veci, teda vo výške 36 €/m2/rok (bez energií).
3. Predpokladaná doba nájmu – 5 rokov.
4. Predpokladaný účel nájmu – služby pre obyvateľstvo so zachovaním bezprašnosti, bezhlučnosti (kaderníctvo, kozmetické služby, manikúra, pedikúra a pod.).
5. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 26.11. 2019 do 14.00 h. Ponuku žiadame predložiť v podateľni vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 26.11. 2019 do 14.00 h.
6. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu priameho nájmu a musí obsahovať písomné vyhlásenie, že uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 1 /2019, NEOTVÁRAŤ“.
8. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 18.11. 2019 v čase od 9:00 h. do 10:00 h.
9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu(list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: PhDr. Eva Larišová, riaditeľka Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca, č. tel.: 041/4308613, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.
12. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľkou Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu charakteru predmetu priameho nájmu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

V Čadci dňa 08.11.2019

PhDr. Eva Larišová, v. r.
riaditeľka CSS Žarec