CSS LOGO

Centrum sociálnych služieb Žarec má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení.

 

Ten je zo dňa 17.03.2020 a jeho štruktúra je zhrnutá v nasledovných bodoch:
1. Účel a záväznosť krízového plánu
2. Krízové riadenie
3. Interný krízový tím
4. Činnosti krízového tímu
5. Systém komunikácie
6. Informačná povinnosť zamestnancov
7. Preventívne opatrenia
8. Riadenie rizík
9. Krízová komunikácia
10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
13. Organizácia návštev v prevádzke
14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
15. Organizácia obslužných činnosti
16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
17. Prijímanie nových zamestnancov
18. Prijímanie nových klientov
19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
20. Záverečné ustanovenia.
Krízový plán obsahuje prílohy:
Príloha 01: Terminologický slovník
Príloha 02 Záznam o preventívnych opatrenia
Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu
Príloha 04: Psychologické intervencie
Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese
Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania
Príloha 07: Zoznam veci zamestnanca v službe
Príloha 08: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)
Príloha 09:Výber činnosti v krízovom riadení
Príloha 10: Plán reprofilizácie lôžok
Príloha11: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia
Príloha 12: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb
Príloha 13: Záznam o mimoriadnej udalosti
Príloha 14: Protokol o obmedzení
Príloha 15: Požiadavky na OOPP
Príloha 16: Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam/zápisnica. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje doplniť vedúca zdravotného úseku a vedúca pracoviska Čierne.
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.
Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.