Rozpočet

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 19.novembra 2018 schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pre našu organizáciu stanovené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2019:

tabulka 2019