Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň je najmenej IV podľa prílohy č. 3
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov Žarec je kapacita 26 lôžok, na pracovisku Čierne 12 lôžok.


Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V domove sociálnych služieb Žarec je kapacita 58 lôžok, na pracovisku Čierne 11 lôžok.


Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení Žarec je kapacita 77 lôžok, na pracovisku Čierne 9 lôžok.


Okrem činností zakotvených pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení, poskytujú sa aj činnosti, ktoré nie sú pre zariadenie explicitne určené, čím sa umožňuje poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb a želaní klientov.