Centrum sociálnych služieb Žarec poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie
 • žehlenie
 • osobné vybavenie
 • utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti
 • pracovnej terapie
 • odľahčovacia služba