V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Obedy je možné odoberať na základe zmluvy o dodávke stravy aj pre seniorov a občanov so ZP, ktorí nie sú klientmi zariadenia, pričom výška stravnej jednotky za obed sa určuje v závislosti od ceny potravín a pohybuje sa v rozpätí od 2,87 € do 3,50 €.

 

Pracovisko Žarec

Pracovisko Čierne