odlahčovaciaOdľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Spomínanú službu ponúkame aj v našom zariadení.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencia jeho zhoršenia.
CSS Žarec poskytuje odľahčovaciu službu ako pobytovú sociálnu službu. Táto služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Ak osoba, ktorá opatruje, poberá peňažný príspevok na opatrovanie len časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu uvedených dní. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.
Žiadateľ – fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej má byť poskytovaná sociálny služba vyplní Žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby a spoločne s prílohami doručí do zariadenia.
• posudok z UPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytovania tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
• potvrdenie o príjme (dôchodku) za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby + potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka, detí)
• vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov s podpisom overeným matrikou (v prílohe)
• potvrdenie o trvaní nároku z UPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie
• doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony
• pred umiestnením doložiť potvrdenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 3 dni, lieky

Po doručení žiadosti sa zodpovední zamestnanci skontaktujú so žiadateľom a v prípade, že na požadovanú dobu máme dočasne neobsadené lôžko, resp. dohodnú podmienky poskytovania tejto sociálnej služby

pdfŽiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby.pdf

pdfOdľahčovacia služba-majetok.pdf