Postup pri prijímaní fyzickej osoby do zariadenia

 1. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, doručí na Úrad Žilinského samosprávneho kraja žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan nájde na internetovej stránke: http://www.zask.sk/files/odbory/soc_veci/2014/jun/ziadosti/nova-ziadost_o_posudenie_odkazanosti-socialnu-sluzbu-oprava.pdf
 2. ŽSK vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so sociálnym zákonom.
 3. Občan požiada príslušné zariadenie o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

pdfziadost-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby.pdf

pdfDotazník_zdravotná_anamnéza.pdf

pdfLekárske_potvrdenie.pdf

pdfOsobné_údaje.pdf

pdfSúhlas_dotknutej_osoby.pdf

pdfSúhlas_dotknutej_osoby_-_opatrovník.pdf

pdfVyhlásenie_o_vystrojení_pohrebu.pdf

 

http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/ziadosti-formulare/

K žiadosti dokladá:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v prípade kópie táto musí byť overená matrikou úradu, alebo notárskym úradom
 • kópiu posudku o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme – aktuálny príjem
 • kópiu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/vdovec, vdova/

Centrum sociálnych služieb Žarec doručenú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaeviduje, pridelí jej číslo. Následne ju posúdi a rozhodne v zmysle uvedených právnych predpisov. V prípade, že zariadenie nemá v čase podania žiadosti vhodné miesto, zaradí občana do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby a vydá občanovi rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov. Občania sú do poradovníka žiadateľov zaraďovaní podľa dátumu vydania rozhodnutia o zaradení do poradovníka žiadateľov a do zariadenia sú prijímaní v poradí v akom boli zaradení. Pred prijatím občana zaradeného do poradovníka, zariadenie preskúma, či nedošlo k zmene v skutočnostiach rozhodujúcich o umiestnení žiadateľa v centre sociálnych služieb – zmena zdravotného stavu, sociálna situácia a podobne a či je uvoľnené miesto vhodné pre občana.

Centrum sociálnych služieb Žarec si vyhradzuje právo umiestnenia žiadateľov na jednotlivé oddelenia podľa zdravotného stavu, priestorových a personálnych podmienok zariadenia.

V prípade, že v CSS Žarec je vhodné voľné miesto a fyzická osoba podala kompletnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, zariadenie oznámi túto skutočnosť žiadateľovi listom (pozvaním k umiestneniu), v ktorom fyzickej osobe oznámi dátum uzatvorenia zmluvy (začatia poskytovania sociálnej služby).

CSS Žarec poskytne občanovi dostatočne dlhý čas (minimálne 14 dní) na vybavenie všetkých náležitosti spojených s nástupom do CSS Žarec.

V liste (pozvánke) sa uvedú aj všetky doklady, lekárske vyšetrenia a osobné veci, ktoré sú nevyhnutné k nástupu a pobytu občana v CSS Žarec.

Pri nástupe do CSS Žarec občan predloží:

 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • preukaz ťažko zdravotne postihnutého občana (ŤZP) ak ho vlastní,
 • potvrdenie o príjme – príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať, ak ide o nepravidelný
 • príjem, tento sa na účely platenia úhrady za sociálnu službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať,
 • potvrdenie od ošetrujúceho lekára,
 • zdravotnú dokumentáciu z obvodnej ambulancie,
 • informovaný súhlas klienta o naložení osobných vecí.