Terapie

css zarec modlitebne stretnutiaV našom zariadení sa klienti pravidelne schádzajú na modlitebných stretnutiach. Tie sú u mnohých veľmi obľúbené. V modlitbe nachádzajú pokoj a porozumenie. Často tiež zmierenie. Každý mesiac, vždy v pondelok pred prvým piatkom, sa v kaplnke zariadenia koná svätá omša spojená so sviatosťou zmierenia.

css zarec zahradna terapiaZáhradkárčenie je rekreačnou aktivitou pre tisíce seniorov, ktorý majú kladný vzťah k záhradám ale aj k interiérovým rastlinám. Mnoho ďalších sa zúčastňuje na skupinových aktivitách, ako sú záhradné kluby, akcie v arborétach či botanických záhradách a pod. Pre stále väčší počet seniorov sa tak záhradkárčenie stáva základnou terapeutickou činnosťou. Záhradná terapia je viac menej podpornou aktivitou, ktorá má vplyv na celkové zdravie človeka, tak fyzické ako aj duševné. Hlavné využitie možno vidieť práve v podpore duševného zdravia, čím prispieva k zmierneniu či odstráneniu rôznych duševných porúch. Sociálne programy záhradnej terapie slúžia najmä k zlepšeniu celkového zdravia účastníkov, používaním záhradníčenia ako voľnej aktivity.

css zarec terapeuticka babikaBábika pomáha pri spomínaní, stáva sa neustálim spoločníkom a eliminuje pocity úzkosti, ktoré títo ľudia majú. Postupne ustupuje agresivita, dezorientácia. Človek začína komunikovať. Odchádza nežiadúca činnosť rúk, už nepotrebuje rozoberať nakoľko bábika je taktilnou stimuláciou. Napravuje jej oblečenie, hladí vlasy, žmolí prsty rúk. Čo je veľmi dôležité bábika ma svoju váhu. Hmotnosť je podstatná kvôli pocitu reálnosti. Keď si bábiku vezmete do rúk, priviniete či posadíte na koleno máte naozaj pocit že je živá. Vlasy sú jemné a pripomínajú skutočné. Do niektorých bábik je dokonca možné vložiť tlčúce srdiečko.

css zarec pamatove cviceniaNormálne starnutie spôsobuje zmenu mozgových funkcií. V priebehu času u zdravých jedincov dochádza k poklesu niektorých kognitívnych schopností. Môžu sa vyskytnúť malé poklesy v oblasti pamäte, či už vizuálne alebo verbálne, a to aj pri krátkodobej strate pamäti. Mozog, rovnako ako každý sval, potrebuje cvičenie, aby zostal v tvare. Čím viac cvičenia získava mozog, tým lepšie je pri spracúvaní informácií. Pamäťové cvičenia pre seniorov môžu pomôcť krátkodobému a dlhodobému spomaleniu.

css zarec kinezioterapiaV psychomotorickej terapii je základným terapeutickým médiom pohyb. Pohyb tvorí jadro vývinu človeka a má významný vplyv na vývoj reči, sociálne prijateľného správania a kognitívnych schopností. Prostredníctvom pohybových aktivít človek získava informácie o sebe, poznáva sám seba, dostáva spätnú väzbu. Umožňuje vyjadrenie sa v situáciách, kedy sa nemôže alebo nechce vyjadriť verbálne. Práve nedostatky v komunikačnej schopnosti možno u osôb s demenciou kompenzovať prostredníctvom psychomotorickej terapie. V neposlednom rade pre nich predstavujú možnosť adekvátneho sebavyjadrenia a sebarealizácie.

css zarec kinematografiaZobrazovanie pohybu rýchlo po sebe nasledujúcimi obrazmi; technicko-organizačné a umelecké prostriedky a opatrenia na výrobu a distribúciu filmov; filmové umenie; filmová produkcia.

css zarec grafomotorikaGrafomotorika je súbor psychických činností. Ide o pohyby ruky pri písaní a kreslení, ktoré sú riadené psychikou. V súvislosti s grafomotorikou je potrebné uviesť i vizuomotoriku, pretože koordinácia pohybu ruky (u postihnutých to však môžu byť ústa alebo nohy) a oka je nevyhnutným predpokladom pre úspešné písanie.

css zarec fytoterapiaČlovek je existenčne viazaný na rastlinnú ríšu tým, že flóra podmieňuje dýchateľnú atmosféru a organické látky, ktoré vznikajú pri fotosyntéze a pravdaže rastliny ľudstvo aj živia. Bylinky v našom kraji nachádzame hojne a určite sa už každý s nimi v nejakej forme stretol. Najčastejšie ich konzumujeme ako nápoj vo forme bylinného čaju. My využívame túto formu pomoci, ktorú nám príroda ponúka na zlepšenie fyzického, ale i duševného zdravia. Dať si dobrý dúšok bylinného, alebo aj iného čaju, a pri tom sa stíšiť, pozastaviť, v tomto uponáhľanom svete je balzam jednak pre telo i dušu.

css zarec animoterapiaJe liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Vedci zatiaľ presne nevedia, akým spôsobom kontakt so zvieraťom ovplyvňuje ľudský organizmus. Domnievajú sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať interferón, ktorý posilňuje imunitný systém, a endorfíny, ktoré zvyšujú prah bolesti. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha uviesť pacienta do lepšieho duševného stavu.

css zarec muzikoterapiaPočúvaním hudby, spevom, či aktívnym prevádzkovaním hudby sa evokujú u klientov spomienky, uvoľňuje sa ich psychika i telo. Hudobne nadaní klienti zariadenia touto činnosťou spríjemňujú voľné chvíle nielen sebe, ale aj iným. Taktiež počúvanie rôznych melódií (relaxačné, nábožné, ľudové) priaznivo ovplyvňujú psychický a fyzický stav klientov.